Altın Silsile

Sadatı kiram hazretlerinin hayatlarının yazımında Fethu’r Ruh (Şeyh Ahmed Yasin k.s.), Gönül dostları (Fatma Temir),  Adab (Erkam Yayınları), Altın silsileden altın sözler (Enes Üner) ve Menakıb-ı Şerefiyye kitaplarından, tasavvuf.info internet sitesinden faydalanılmıştır.

golden_chain

“İla şerefinnebiyyi(s.a.v.) ve alihi ve eshabihi ve ila ervahi ihvanihi minel enbiyai vel mürselin. Ve hudemai şeraiihim ve ila ervahil eimmetil erbaa ve ila ervahi meşayihina fid tarikatın Nakşibendiyyetil aliyye, hasseten ila ruhi imamittarika ve ğavsil halika Hace Şah-ı Bahaeddini Nakşibendi Muhammed Uveysil Buhari ve Hazreti Ustazina ve Ustazi Ustazina, el- FATİHA”