30- Seyyidinâ Şeyh Abdullâh Dehlevi

Mirza Mazhar Jan-e-Jana (1701-1781), Shah Ghulam Ali Dehlvi (1743-1824)

Hindistan Delhi’deki Türbesi ( Üstazı Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleriyle yanyana yatıyorlar)

Gulam Ali Shah Abdullah Dehlavi (qs)

Kabri Şerifi

Shah Abdullah Dehlavi (qs), Sheykh Abul Khayr (qs), Sheykh Abu Said (qs)

Şeyh Abdullah Dehlevi Hazretleri ve diğer halifeleri

“Nakşi yolu dört meseleden ibarettir:

1.    Havatırı def etmek

2.    Huzur halinin devamı

3.    Cezbe

4.    Varidat.”

 

“Devamlı zikir ediniz. Büyüklere balılığınızı muhafaza ediniz. Güzel ahlaklı olup insanlarla iyi geçininiz. Kaza ve kader hususunda nasıl ve niçini bırakınız. Yol kardeşleri ile birlikte olmaayı lazım biliniz, Fakr, kanaat, rıza, teslim, tevekkül ve ferağat üzere olunuz.”

 

“Bu tarikatta dört şey gerekir: Sağlam bir din anlayışı, sağlan bir yakin durumu, kırık bir el, kırık bir ayak…”

 

“İnsanlar dört çeşittir: Veli olmayanlar;onlar dünyayı isteyenlerdir. Veliler; onlar ahireti isteyenlerdir. Velilerin gençleri; Onlar dünyayı ve Mevla’yı isterler. Bazı fertler; onlar Mevla’yı isterler.”

Abdullah Dehlevi(k.s.)

    Pencab-Beytale’de 1158H/ 1745 M ‘de doğmuşlardır. Orta boylu,esmer renkli, seyrek sakallı, gökçek yüzlü idiler. Hazreti Ali(k.v.) soyundan olup,seyyid idi. Allame idi. Aşık taliplerin gönlünde tasarruf eyler, binlerce dervişi bir lahzada feyz, cezbe ve varidat-ı ilahiyyeye kavuştururdu.

   Pederleri Seyyid Abdüllatif Hazretleri riyazat ve mücahede ehli olup, yeşil ot yiyen ve sahralarda cehri zikirle meşgul olan sadık bir Kadiri dervişi idi. Bir gün rüyasında Hz.Ali (k.v.)’yi gördü. Ona:

-  Ey abdüllatif! Hak Teala Hazretleri sana bir erkek çocuk ihsan edecektir. Ona bizim ismimizi koy! Buyurdular.

   Çocuk doğduğunda babası ona Ali abdullah adını verdi. 13 yaşına geldiğinde babası onu Dehla’ya çağırıp kendi Kadiri Şeyhinden ders aldıracaktı. Ali Abdullah oraya varıncaya kadar Şeyh Nasıruddin Hazretleri vefat etti. Bunun üzerine babası:

-  Oğlum burası tuzsuz taş yalamak gibidir. Başka zevkli, şevkli yer ara! Buyurur.

    Abdullah!da:

-Efendim benim aradığım da tuzsuz taş yalamaktır der ve teslim olur.

    15 sene Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin hizmet ve sohbetlerinde bulunur. Evvele Nakşibendiyye tarikının seyr u sülukunu ikmal eder, sonra Kadiri,Çeşti ve Sühreverdi tariklerinin ders ve hilafetlerini alır ve Hazretin postuna oturur.

    Kalblerde gizli şeyleri keşfen bilmeleri, müşkilleri halletmeleri, hastaları biiznillah tedavi etmeleri, gaibleri bulmaları Hazretin şöhretini arttırır. Muhitin yegane müracaat makamı olarak tanınır.

    Aşık taliblerin kalplerine tasarruf ederlerdi.

    1240 senesinde Safer ayının 22.günü işrak vaktinde 72 yaşımda Delha’de vefet etmişlerdir.

    “Pir Dehlevi Can Gevheri” diye anılırlar.